Informacje

Drodzy Studenci!
Na mocy porozumienia z dnia 27.02.2012 r., zawartego pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego a Stowarzyszeniem Studentów Absolwentów „UZeciak”,
Stowarzyszenie jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizacji uroczystości absolutorium i dyplomatorium działającym na uczelni.


Obowiązkiem Stowarzyszenia jest zorganizowanie konkursu na dostawę usług niezbędnych do organizacji uroczystości, tj.:
  1. wypożyczenia lub zakupu tog oraz biretów z logotypem Partnera,
  2. wykonania pamiątkowego tableau ze zdjęciami absolwentów, władz uczelni, kadry
    naukowej, logotypem Partnera oraz materiałami promującymi Partnera,
  3. profesjonalnej obsługi fotograficznej oraz audiowizualnej uroczystości,
  4. obsługi cateringowej,
  5. wykonania części artystycznej.


Stowarzyszenie jako kompleksowy organizator tegorocznych uroczystości zapewnia studentom najniższe ceny, gwarancję jakości i udział Władz Uczelni w uroczystości udzielenia absolutorium i dyplomatorium.
Tylko w naszej ofercie studenci nie ponoszą kosztów wynajęcia auli. Maksymalny koszt uczestnictwa w uroczystości absolutorium nie może przekroczyć kwoty 100 zł / osobę,
a w uroczystości dyplomatorium 50 zł/ osobę.

UWAGA! Przestrzegamy przed zawieraniem umów z innymi, nieuprawnionymi podmiotami, podającymi się za Organizatora Absolutorium lub Dyplomatorium. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków na adres absolutorium@uzeciak.pl.